Thập sư truyền giới Tăng (hệ phái Khất sĩ)

116

Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh giới…”

Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa ngõ Niết bàn do đây thành tựu.

Giờ đây xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi hồng danh các bậc cao đức Giới sư.

Cung an chức sự như sau:

ĐÀN TỲ KHEO

  TAM SƯ

 • Hòa thượng Đàn đầu : Hòa thượng THÍCH GIÁC GIỚI (TĐ. Minh Đăng Quang)
 • Yết ma A Xà lê         : Hòa thượng THÍCH GIÁC NGỘ (TX. Ngọc Thiền)
 • Giáo thọ A Xà lê       : Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP (TX. Trung Tâm-Q6)

THẤT CHỨNG

 • Đệ nhất Tôn chứng   : Hòa thượng THÍCH GIÁC HÙNG (TX. Ngọc Bửu)
 • Đệ nhị Tôn chứng     : Hòa thượng THÍCH MINH HỒNG (TX. Ngọc Hưng)
 • Đệ tam Tôn chứng    : Hòa thượng THÍCH MINH BỬU (TX. Ngọc Thuận)
 • Đệ tứ Tôn chứng       : Hòa thượng THÍCH GIÁC SƠN (TX. Ngọc Thiện)
 • Đệ ngũ Tôn chứng    : Hòa thượng THÍCH GIÁC MINH (TX. Trúc Lâm)
 • Đệ lục Tôn chứng     : Hòa thượng THÍCH GIÁC THÀNH (TX. Ngọc Phúc)
 • Đệ thất Tôn chứng    : Hòa thượng THÍCH GIÁC ĐIỆP (Chùa Giác Quảng)

ĐÀN SA DI

TAM SƯ

 • Hòa thượng Đàn đầu : Hòa thượng THÍCH GIÁC GIỚI (TĐ. Minh Đăng Quang)
 • Yết ma A Xà lê         : Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP (TX. Trung Tâm-Q6)
 • Giáo thọ A Xà lê       : Hòa thượng THÍCH MINH BỬU (TX.  Ngọc Thuận)

THẤT CHỨNG

 • Đệ nhất Tôn chứng   : Hòa thượng THÍCH GIÁC MINH (TX. Trúc Lâm)
 • Đệ nhị Tôn chứng     : Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÙNG (TX. Ngọc Tòng)
 • Đệ tam Tôn chứng    : Hòa thượng THÍCH MINH HÓA (PV. Minh Đăng Quang)
 • Đệ tứ Tôn chứng       : Hòa thượng THÍCH GIÁC NHÂN (TX. Ngọc Lợi)
 • Đệ ngũ Tôn chứng    : Hòa thượng THÍCH MINH THÀNH (TX. Trung Tâm)
 • Đệ lục Tôn chứng     : Thượng tọa THÍCH GIÁC NHUẬN (TX. Lộc Uyển)
 • Đệ thất Tôn chứng    : Thượng tọa THÍCH GIÁC HY (TX. Ngọc Liên)

BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ”

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Hòa thượng Thích Lệ Trang