Thập sư truyền giới Phật giáo Nam Tông

0
62
Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh giới…”

Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa ngõ Niết bàn do đây thành tựu.
Giờ đây xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi hồng danh các bậc cao đức Giới sư.
Cung an chức sự như sau:

ĐÀN: TỲ KHEO – SA DI – TU NỮ

TAM SƯ
  • Hòa thượng Đàn đầu : Hòa thượng THIỆN TÂM (Chùa Phổ Minh)
  • Yết ma A Xà lê : Hòa thượng HỘ CHÁNH (Chùa Bửu Long)
  • Giáo thọ A Xà lê : Hòa thượng MINH GIÁC (Chùa Pháp Quang)
THẤT CHỨNG
– Đệ nhất Tôn chứng : Hòa thượng THIỆN NHÂN (Xá Lợi Phật Đài)
– Đệ nhị Tôn chứng : Hòa thượng TĂNG ĐỊNH (Chùa Kỳ Viên)
– Đệ tam Tôn chứng : Hòa thượng PHÁP CHẤT (Thiền viện Nguyên Thủy)
– Đệ tứ Tôn chứng : Thượng tọa THIỆN HẠNH (Chùa Nam Tông)
– Đệ ngũ Tôn chứng : Thượng tọa THIỆN ĐẠT (Chùa Giác Quang)
– Đệ lục Tôn chứng : Thượng tọa QUANG MINH (Chùa Phật Bảo)
– Đệ thất Tôn chứng : Thượng tọa PHÁP NHIÊN (Chùa Siêu Lý)
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” 
TRƯỞNG BAN 
Hòa thượng Thích Lệ Trang