Thanh quy Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567

0
58

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ giới pháp, phải biết giới pháp là tối quan trọng. Do vậy, trước khi nhập Niết bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã di giáo “Sau khi Ta diệt độ, trong đời tượng pháp phải tôn kính Ba-La-Đề-Mộc- Xoa. Người năng kính giữ Ba-La-Đề-Mộc-Xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng cũng không khác gì Ta còn tại thế…” Các giới tử phát tâm cầu thọ giới pháp, điều trước tiên phải tuân thủ Thanh quy Đàn giới, thúc liễm thân tâm, trau dồi phẩm hạnh, tạo đại nhân duyên để đăng đàn cầu thọ giới pháp. Nay, có 09 điều quy định tại giới trường; nguyện đại chúng liễu tri, nghiêm tịnh hành trì.

  1. Giới tử vân tập giới trường đúng ngày, giờ quy định. Khi đến giới trường, giới tử phải báo danh (xuất trình Căn cước Công dân, giấy báo trúng tuyển), an đơn theo quy định của Ban Điều hành; không tự ý ra ngoài giới trường, tiếp khách (Tăng Ni, Phật tử, người thân . . .) cho đến khi Đại Giới đàn hoàn mãn.
  2. Ngoài y phục và đồ dùng cá nhân, giới tử không được mang theo các thiết bị điện tử (máy vi tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, máy thu phát sóng wifi và FM, máy nghe nhạc…); nếu có mang theo, Ban Điều hành sẽ tạm quản lý trong suốt thời gian tại giới trường.
  3. Giới tử thọ giớiTỳ kheo/Tỳ kheo ni phải có đủ 3 Y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước, áo hậu vàng (chư Tăng), áo hậu lam (chư Ni); thọ giới Sa di/Sa di ni phải có Man y, áo tràng lam, đãy lọc nước. Giới tử có trách nhiệm tự bảo quản hành lý cá nhân.
  4. Tất cả thời khóa hành trì tại giới trường, giới tử phải đồng chúng vân tập, Y hậu chỉnh tề, tụng kinh hòa âm nhiếp niệm, ngồi đứng đúng phép, không được bê trễ, giải đãi, tự ý di chuyển, đổi chỗ hay bỏ đi phi thời, trừ bệnh duyên hoặc việc Tăng sai; khi nghe hiệu lệnh thời khóa tu học hoặc thính pháp, giới tử vân tập trước giờ quy định, ổn định trang nghiêm, lắng trong ba nghiệp để tiếp nhận lời giáo huấn của chư Tôn đức, không tự tiện phóng ý, nếu khiếm diện phải có lý do chính đáng.
  5. Giới tử phải hoàn thành các phận sự đã được đại chúng phân công, không trốn tránh trách nhiệm hoặc biếng lười làm bê trễ công việc của đại chúng; trong giờ chỉ tịnh tuyệt đối im lặng, không được ồn ào nhiễu động đại chúng.
  6. Giới tử phải ăn uống đúng giờ, đúng nơi quy định, nhiếp tâm tồn quán, không được cười nói lớn tiếng hoặc bỏ vật thực rơi rớt phí tổn của thường trụ, không ăn phi thời hoặc đem thức ăn lên liêu phòng; tuyệt đối không được hút thuốc, uống những loại nước giải khát có nồng độ cồn, chất kích thích,v.v…
  7. Khi bước ra khỏi liêu phòng, giới tử phải mặc giáo phục như: Áo tràng/nhựt bình nâu (Tăng Bắc tông), áo tràng/nhựt bình lam (Ni Bắc tông), hoặc các pháp phục theo quy định của Hệ phái; đi – đứng – nằm – ngồi đúng oai nghi, không được nói cười lớn tiếng trong giới trường.
  8. Để giới đàn được trang nghiêm, thanh tịnh và đồng bộ; giới tử tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của chư Tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử và Ban Điển lễ – Dẫn thỉnh.
  9. Khi có ý kiến bất hòa, giới tử phải cung kính tác bạch lên chư Tôn đức Ban Điều hành, Ban Quản Giới tử để được giải quyết, không tự ý tranh cãi hay có những hành vi không phù hợp với người xuất gia.

Để Giới đàn được trang nghiêm, thanh tịnh làm nền tảng cho giới thể, giới tử nên phát tâm dõng mãnh cần cầu giới pháp; luôn giữ tâm niệm cung kính quý Tôn đức Giáo phẩm Ban Kiến đàn, Hội đồng Giới sư, Ban Quản giới tử, Ban Điển lễ – Dẫn thỉnh…; nghiêm túc thực hiện tất cả quy định của Thanh quy này.

Nguyện đem công đức trang nghiêm – thanh tịnh thù thắng của Đại Giới đàn hồi hướng đến pháp giới chúng sanh thể nhập Phật giới đồng thành Phật đạo.

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ tát Ma ha tát

 BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
  Hòa thượng Thích Lệ Trang