Quyết định bổ nhiệm Ban Kinh Tế Tài Chánh THPG TP.HCM nhiệm kỳ VIII...

Quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban Kinh Tế Tài Chánh GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017) số 513 /...

Thành phần nhân sự Ban Kinh Tế Tài Chánh THPG TP.HCM nhiệm kỳ VIII...

Thành phần nhân sự Ban Kinh Tế Tài Chánh GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017) theo quyết định số 513 / QĐ.THPG...

Chương trình thuyết giảng online và truyền hình trực tuyến

Căn cứ vào tình hình thực tế về phòng chống bệnh dịch Covid-19, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM chỉ đạo...

Xem nhiều

Danh sách BTS GHPGVN TP.HCM nhiệm nhiệm kỳ IX (2017 –...

Theo quyết định số 062/QĐ.HĐTS, ra ngày ngày 08 tháng 3 năm 2018  của HĐTS GHPGVN về việc chuẩn y thành phần...