Thập sư truyền giới Tăng Phật giáo Bắc Tông

269
Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh giới…”

Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa ngõ Niết bàn do đây thành tựu.
Giờ đây xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi hồng danh các bậc cao đức Giới sư.
Cung an chức sự như sau:

ĐÀN TỲ KHEO

TAM SƯ

 • Hòa thượng Đàn đầu : Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN (Chùa Minh Đạo)
 • Yết ma A Xà lê : Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG (Chùa Huệ Nghiêm)
 • Giáo thọ A Xà lê : Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM (Chùa Pháp Hoa)
 • Luật sư : Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG

THẤT CHỨNG

 • Đệ nhất Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH (Chùa Giác Uyển)
 • Đệ nhị Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH TÂM LINH (Chùa Phước Thái)
 • Đệ tam Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH HẢI MẪN (Chùa Long Phú)
 • Đệ tứ Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH (Chùa Kỳ Quang3)
 • Đệ ngũ Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH THANH TÙNG (Chùa An Lạc)
 • Đệ lục Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH HOẰNG TRI (Chùa Vạn Đức)
 • Đệ thất Tôn chứng : Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG (Chùa Long Hoa)

ĐIỂN LỄ – DẪN THỈNH

⦁ Thượng tọa THÍCH TRÍ THÔNG (Chùa Viên Giác)
⦁ Đại đức THÍCH NGUYÊN HƯNG (Chùa Huệ Nghiêm)
⦁ Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố

ĐÀN SA DI

TAM SƯ

 • Hòa thượng Đàn đầu :  Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP (Chùa Phước Thành)
 • Yết ma A Xà lê :  Hòa thượng THÍCH HIỂN ĐỨC (Chùa An Phú)
 • Giáo thọ A Xà lê :  Hòa thượng THÍCH CHƠN KHÔNG (Chùa Thiên Tôn)

THẤT CHỨNG

 • Đệ nhất Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH (Chùa Giác Uyển)
 • Đệ nhị Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH TÂM LINH (Chùa Phước Thái)
 • Đệ tam Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH HẢI MẪN (Chùa Long Phú)
 • Đệ tứ Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH (Chùa Kỳ Quang 3)
 • Đệ ngũ Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH THANH TÙNG (Chùa An Lạc)
 • Đệ lục Tôn chứng : Hòa thượng THÍCH HOẰNG TRI (Chùa Vạn Đức)
 • Đệ thất Tôn chứng : Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG (Chùa Long Hoa)

ĐIỂN LỄ – DẪN THỈNH

⦁ Thượng tọa THÍCH TRÍ THÔNG (Chùa Viên Giác)
⦁ Đại đức THÍCH NGUYÊN HƯNG (Chùa Huệ Nghiêm)
⦁ Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” 
TRƯỞNG BAN 
(Đã ký)
Hòa thượng Thích Lệ Trang