Kế hoạch Hội thị diễn giảng năm 2024

16

PGTPHCM – Ban hoằng pháp GHPGVN TP vừa ra kế hoạch Hội thi diễn giảng khóa an cư kiết hạ PL.2548, Dương lịch 2024 do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ ấn ký.