Giới tử vân tập tại Đại giới trường thọ Bồ tát giới

0
2

Sáng nay 10/05/2018 (nhằm ngày 24/3/Mậu Tuất), Chư Tăng Ni, Cư sĩ giới tử Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 đã vân tập trang nghiêm tại Đại giới trường VNQT (Q.10) để thọ Bồ tát giới.

Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Bồ tát gồm có : HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Thiện Lạc, HT.Thích Minh Hiền, HT.Thích Nhật Lang, HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Tắc Lãnh, HT.Thích Thiện Xuân, HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Hạnh Ngộ, HT. Thích  Thiện Ngộ, TT.Thích Thiện Nghĩa, TT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Huệ Công.

Toàn cảnh lễ truyền Bồ tát giới

Đúng 7giờ 30, chư tôn đức Hội đồng Giới sư đã chính thức tấn đàn truyền giới Bồ-tát, cho chư giới tử xuất gia và tại gia tại Đại hùng Bảo điện Việt Nam Quốc Tự.

Tại giới trường, chư Tăng Ni, cư sĩ giới tử đã nhất tâm cần cầu thọ lãnh giới pháp, phát nguyện thực hành Bồ tát hạnh, tuân thủ 10 giới trọng, 48 giới khinh.

Hội đồng giới sư truyền Bồ tát giới

Được biết, Bồ tát giới có phạm vi rất rộng, tư tưởng vô cùng khoáng đạt, vượt thoát mọi chấp thủ và ước lệ đời thường, nó thuộc về thông giới. 

Trong Bồ Tát giới kinh dạy rằng: “Lục đạo chúng sanh thọ đắc giới, đản giải ngữ đắc giới bất thất”, nghĩa rằng chúng sanh trong lục đạo chỉ cần nghe hiểu lời Pháp sư truyền giới Bồ Tát giới mà trì giới thì được đắc giới.

Thọ Bồ Tát giới là đi trên con đường cao thượng, nuôi lớn lòng đại bi, thương chúng sanh chìm nổi trong sanh tử tạo vô lượng ác nghiệp, thọ vô lượng tội báo mà xả thân cứu độ. Đây là chánh nhân tu học để thành Phật đạo. Phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo là công đức và phước báu to lớn nhất. 

HT.Thích Minh Thông –  Yết Ma A-Xà Lê phát thưởng khích lệ đến Giới tử có thành tích cao trong kỳ thi khảo hạnh vào tụng giới

HT.Thích Như Niệm – Giáo thọ A-Xà-Lê phát thưởng khích lệ đến giới tử

Sau khi lễ truyền Bồ tát giới kết thúc, BTC công bố và phát thưởng cho các giới tử có thành tích cao trong kỳ thi khảo hạnh và tụng giới: (1) Giới tử Tỳ kheo Thích Tịnh Nghiệm (Chùa Huệ Nghiệm, Quận Bình Tân); (2) Thích Tịnh Hòa (Chùa Huệ Nghiệm, Quận Bình Tân); (3)  Giới tử Tỳ kheo ni Thích Nữ Nhã Liên (TX Ngọc Quang, Q.8); (4) Sa Di Thích Tịnh Sỹ (Chùa Huệ Nghiệm, Quận Bình Tân);  (5) Giới tử Sa Di Thích Tịnh Chánh (Chùa Huệ Nghiệm, Quận Bình Tân);  (6) Giới tử Sa Di Thích Nhuận Nghi (Chùa Huệ Nghiệm, Quận Bình Tân).

M.T (hình ảnh : Đăng Huy)