[Khóa huân tu PL.2567] Chương trình thảo luận chuyên đề & Pháp thoại

134
PGTPHCM – Chương trình thảo luận chuyên đề và Pháp thoại tuần huân tu tập trung PL.2567 sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng hằng ngày, từ ngày 14/12/2023 (02/11/Quý Mão) đến ngày ngày 21/12/2023 (09/11/Quý Mão) tại Việt Nam Quốc Tự. Ban tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức Hòa thượng, chư Thượng tọa lãnh đạo GHPGVN, GHPGVN TP thuyết giảng.

1/    Cung thỉnh:   Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Đạo sư GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.  
KHAI THỊ, GIÁO GIỚI “TUẦN HUÂN TU”
Thời gian :  08 giờ 00, ngày 14/12/2023 (02/11/Quý Mão)
2/    Cung thỉnh:   Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN  – Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. 
THĂM VÀ SÁCH TẤN HÀNH GIẢ “TUẦN HUÂN TU”
Thời gian:  08 giờ 00, ngày 20/12/2023 (08/11/Quý Mão)
3/   Cung thỉnh    :   Trưởng lão Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG – Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.
Thuyết giảng:  GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO
Thời gian :  08 giờ 00, ngày 15/12/2023 (03/11/Quý Mão)
4/    Cung thỉnh:    Hòa thượng THÍCH LỆ TRANG – Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.
Thuyết giảng:  NGHI LỄ PHẬT GIÁO
Thời gian :  08 giờ 00, ngày 16/12/2023 (04/11/Quý Mão)
 5/    Cung thỉnh:    Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM –  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.
Thuyết giảng :  NGHIỆP VỤ HOẰNG PHÁP GHPGVN
Thời gian:  08 giờ 00, ngày 21/12/2023 (09/11/Quý Mão)
 6/   Cung thỉnh :    Hòa thượng THÍCH HUỆ THÔNG –  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN.
Thuyết giảng:  HIẾN CHƯƠNG GHPGVN
Thời gian:  08 giờ 00, ngày 18/12/2023 (06/11/Quý Mão)
 7/  Cung thỉnh:    Hòa thượng THÍCH THIỆN THỐNG – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thuyết giảng: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TĂNG SỰ TRUNG   ƯƠNG GHPGVN
Thời gian :  08 giờ 00, ngày 19/12/2023 (07/11/Quý Mão)
  8/  Kính thỉnh :    Thượng tọa THÍCH TÂM HẢI –  Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập báo Giác Ngộ.
Thuyết giảng:  PHẬT GIÁO VỚI TRUYỀN THÔNG HIỆN NAY
Thời gian:  08 giờ 00, ngày 17/12/2023 (05/11/Quý Mão)
VP.BTS GHPGVN TP