Quận 5

Quyết định công nhận nhân sự Ban Đại diện Phật giáo Quận 5 nhiệm kỳ VIII (2012-2017)
29/01/2013 09:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----oOo---

VP: Chùa Ấn Quang - 243 Sư Vạn Hạnh, Q.10

Số: 156/QĐ.THPG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v CÔNG NHẬN THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO QUẬN 5

NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

-----ooo-----

BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ.UB ngày 23.05.2007 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận nhân sự Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2007 - 2012).

- Căn cứ Quyết định số 354/QĐ/HĐTS ngày 12.6.2007 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN v/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp.HCM Nhiệm kỳ VII (2007-2012)

- Căn cứ điều 29 Chương VII của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và điều 2 Chương I của Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự Tỉnh – Thành Hội Phật Giáo v/v phê chuẩn thành phần nhân sự  Ban Đại Diện Phật Giáo Quận – Huyện.

- Căn cứ ngày 29/3/2012 tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 5, nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017) về việc công nhận thành phần nhân sự Ban Đại diện Phật giáo Quận 5 - nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017).

- Được sự nhất trí của Ban Thường Trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh v/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Đại Diện Phật Giáo Quận 5 - Nhiệm kỳ VIII (2012 –  2017). Nay:

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1:  Công nhận thành phần nhân sự BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO QUẬN 5 - NHIỆM  KỲ VIII (2012 – 2017) gồm các vị (đính kèm danh sách)

ĐIỀU 2:     BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO QUẬN 5 có trách nhiệm hướng dẫn Tăng - Ni và Phật tử các cơ sở Tự viện sinh hoạt Phật sự tại địa phương. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Giáo hội, Thành hội Phật giáo và chính sách của Chính quyền, Mặt trận địa phương, góp phần thực hiện tốt phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

ĐIỀU 3:     Hòa Thượng Phó Ban Thường Trực, Hòa thượng Chánh Thư ký, Thượng tọa Chánh Văn Phòng Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Tp. Hồ Chí Minh và các vị có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

NƠI NHẬN :

-  Như điều 3 “để thi hành”

-  Thành viên BTS THPG

“được biết để đôn đốc Phật sự”

-  Ban Tôn Giáo – Dân Tộc TP.HCM

-  UBMMTQ, PNV – Quận 5

  “kính tường và quan tâm giúp đỡ”

-  Lưu

TM. BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

 

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.