Ban Nghi Lễ

Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Nghi lễ THPG TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017)
13/02/2013 21:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban Tăng Nghi Lễ GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017) số 511 / QĐ.THPG do Hòa thượng Thích Trí Quảng-Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ký ngày 16/11/2012.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----oOo---

VP: Chùa Ấn Quang - 243 Sư Vạn Hạnh, Q.10

Số:   511  / QĐ.THPG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN NGHI LỄ

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

-----ooo-----

BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Công văn số 5780/UBND-PCNC ngày 09/11/2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh v/v công nhận nhân sự Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017).

- Căn cứ Quyết định số 489/QĐ.HĐTS ngày 12/11/2012 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN v/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017).

- Căn cứ điều 13 Chương II – Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Tỉnh -Thành hội Phật giáo trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam v/v các Ban ngành trực thuộc Tỉnh - Thành hội Phật giáo.

- Căn cứ đề nghị của Thượng Tọa Trưởng Ban Nghi lễ THPG v/v bổ nhiệm nhân sự Ban Nghi lễ THPG, nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017).

- Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 29/10/2012 của Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh thống nhất thành phần nhân sự các Ban, Ngành Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017), nay:

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1:     Bổ nhiệm THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VIII  (2012 – 2017) do Thượng tọa Thích Lệ Trang làm Trưởng Ban, gồm 15 thành viên (danh sách đính kèm)

ĐIỀU 2:     BAN NGHI LỄ có trách nhiệm hoàn thành tốt các Phật sự về Nghi lễ do Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh giao phó

ĐIỀU 3:     Hòa Thượng Phó ban Thường trực, Hòa thượng Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh và các vị có tên nêu tại điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

NƠI NHẬN :

- Như điều 3 “để thi hành”

- Thành viên BTS. THPG Tp. HCM

- Văn phòng 2 TW.GHPGVN

- Ban Tôn giáo Tp. HCM

- Ban Đại diện Phật giáo 24 Quận - Huyện

  “kính tường và quan tâm giúp đỡ”

- Lưu

 

TM. BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trưởng Ban

 (Đã ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

 

 

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.